What do you see in your CHEETOS ?

” ชีโตส  ” ขนมที่มีความน่าสนใจและเต็มไปด้วยจินตนาการ ด้วยรูปร่างของขนมชีโตสที่ไม่มีความตายตัว บิดๆเบี้ยวๆ หงิกๆ งอๆ  กับความสนุกที่ทำให้เราสามารถจินตนาการถึงรูปร่างของมันว่ามันคือตัวอะไรกันแน่  เมื่อเราหยิบชิ้นขนมขึ้นมาเรามักจินตนาการว่ามันคล้ายกับอะไร  เลยเกิดเป็น  ” CHEETOS MUSEUM ”  โดยฝีมือของเอเจนซี่ GOODBY  SILVERSTEIN & PARTNERS  ในอเมริกา

Read more