กิจกรรมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้น ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว

หัวข้อ “การประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นภายใต้แนวคิดทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”
(Innovate for a green future)เงินรางวัลมูลค่ารวม 660,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่

ประเภทที่ 1 นักเรียน ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรืออนุปริญญา

ประเภทที่ 2 นักศึกษา ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ทุกสาขาวิชา

หลักเกณฑ์การรับสมัคร

ผู้สมัครต้องสมัครในรูปแบบทีม ทีมละไม่น้อยกว่า 10 คน แต่ ไม่เกิน 11 คน

ประกอบด้วยนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวนไม่น้อยกว่า 9 คน แต่ไม่เกิน 10 คน

อาจารย์ที่ปรึกษา ไม่น้อยกว่า 1 คน แต่ไม่เกิน 2 คน โดยสมาชิกในทีมทั้งหมด ต้อง

สังกัดสถานศึกษาเดียวกัน ซึ่งสถานศึกษาแต่ละแห่งสามารถสมัครได้ไม่เกิน 3 ทีม

และแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 ผลงาน

หลักเกณฑ์การส่งผลงาน

รายละเอียดการส่งผลงานรอบที่ 1

เขียนโครงเรื่องหนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4โดยสามารถสมัครและส่งผลงานผ่านเว็บไซต์ www.dipshortfilm.com

ส่งผลงานภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียดการส่งผลงานสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2

เขียน Storyboard หนังสั้น หัวข้อ “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว” จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ช่อง

แต่ไม่เกิน 20 ช่อง ซึ่งไม่จำกัดวิธีและไม่จำกัดรูปแบบในการทำ โดยสามารถดาวน์โหลด Storyboard Template ได้ที่เว็บไซต์ www.dipshortfilm.com

ส่งผลงานภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

รายละเอียดเงื่อนไขในการส่งผลงานหนังสั้นสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบ FINAL

1. ความยาวอย่างน้อย 5 นาที แต่ไม่เกิน 7 นาที (ไม่รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้าย)

2. สัดส่วนภาพขนาด 16:9 มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย FULL HD 1920×1080

และเป็นไฟล์สกุล MP4 หรือ MOV

3. มีคำบรรยายใต้ภาพ (Subtitle) เป็นภาษาไทย

4. เป็นภาพยนตร์สั้นที่มีความเหมาะสม ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีและไม่ละเมิด

ทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลใด เนื้อหาในภาพยนตร์สั้นต้องไม่มีการพาดพิงเรื่องการเมือง/ก่อให้เกิด

ความขัดแย้งใดๆ และต้องไม่ลบหลู่ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก

ดูหมิ่น เสียดสี และก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม ตลอดจนไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม จริยธรรม

หรือหลักศาสนาใด

5. ให้มีการปรากฏชื่อหรือสัญลักษณ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาในผลงานที่ส่งเข้าประกวด

6. ไม่เป็นผลงานที่ทำซ้ำหรือดัดแปลงผลงานของบุคคลอื่น ไม่เคยส่งเข้าร่วมประกวด เผยแพร่ หรือรับรางวัลใดๆ

มาก่อน และไม่เคยนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

7. คณะกรรมการจัดงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องชี้แจง

เหตุผลใดๆ หากตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา หรือมีการลอกเลียนแบบ/ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น

8. ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์สั้นที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรมให้ตกเป็นของเจ้าของผลงาน โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สามารถทำซ้ำ ดัดแปลงและนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นประโยชน์ในงานของกรมฯ ที่ไม่ใช่กิจกรรมในเชิงพาณิชย์ได้

9. ผลการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

1.ความเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม

2.ความเกี่ยวเนื่องด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือโลกสีเขียว (Green Future)

3.คุณค่าทางอารมณ์ การเล่าเรื่อง และการถ่ายทอดทางอารมณ์

ตารางการจัดกิจกรรมการประกวด

1 – 31 ตุลาคม 2563        เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

                                    (ปิดรับสมัคร 31 ต.ค 63 เวลา 18.00 น.)

13 พฤศจิกายน 2563        ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านการคัดเลือก

23 พฤศจิกายน 2563        จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ

ภาพยนตร์ให้แก่กลุ่มนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก

24 พฤศจิกายน 2563        จัดอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาและ

ภาพยนตร์ให้แก่กลุ่มนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก

4 ธันวาคม 2563              วันสุดท้ายของการส่งผลงาน Story Board เวลา 23.59 น.

14 ธันวาคม 2563            ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบ (12 ทีม)

15 มกราคม 2564            วันสุดท้ายของการส่งผลงานภาพยนตร์สั้น เวลา 23.59 น.

28 มกราคม 2564            พิธีมอบรางวัล

สิทธิประโยชน์ผู้ที่ได้รับรางวัล

ทีมที่ผ่านเข้ารอบ จำนวน 12 ทีม สุดท้าย จะได้รับเงินสนับสนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตภาพยนตร์สั้น

ทีมละ 20,000 บาท พร้อมทั้ง ได้รับคำปรึกษาแนะนำจากคณะกรรมการฯ เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดผลิตผลงาน

ภาพยนตร์สั้น รางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ประเภทนักเรียน

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

2. ประเภทนักศึกษา

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท ทั้งนี้ สมาชิกในทีมที่เข้ารอบทั้ง 12 ทีม จะได้รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมประกวด

ติดตามรายละเอียดงานทั้งหมดได้ที่ www.dipshortfilm.com

ติดต่อ FackbookFanpage: dipshortfilm 

        IG: dipshortfilm

        Twitter: dipshortfilm   

        Line ID: @dipshortfilm 

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save