หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ เทศบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี จัดกิจกรรม “พายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์” Presented By ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ อ.ไทรน้อย และพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบยั่งยืน ตั้งเป้าให้ตลาดน้ำไทรน้อย เป็น 1 ใน 10 ตลาดน้ำในที่ต้องไปเช็คอิน

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “จังหวัดนนทบุรี ให้การสนับสนุน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในการฟื้นฟู พัฒนา และส่งเสริมให้จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้านประวัติศาสตร์ กีฬา วิถีชีวิต และสุขภาพ และแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต  โดยมีเป้าหมายให้แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ได้รับการพัฒนาให้มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม มีความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากล มีชื่อเสียงระดับประเทศ อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้มีความเติบโตและมั่นคง

นายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า “นนทบุรี เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน ธรรมชาติและสายน้ำ เป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือน ด้วยเสน่ห์ของนนทบุรีเหล่านี้ เพื่อเป็นการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของจัวหวัด  ทางหอการค้าจังหวัด ร่วมกับ YEC Nonthaburi และ เทศบาลไทรน้อย จ.นนทบุรี จึงได้จัดกิจกรรม “พายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์” ขึ้นมา ภายใต้แคมเปญ “เสน่ห์นนท์” อันสื่อถึง เสน่ห์ของจังหวัดนนทบุรีที่มีความสง่างามของเหล่าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เมืองกรุง เสน่ห์ลำคลอง เสน่ห์ชุมชน เสน่ห์วัดวาอาราม เสน่ห์ของวัฒนธรรมและวิถีชุมชน ได้อย่างเป็นธรรมชาติ”

กิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในจังหวัดนนทบุรี ลดขยะและผักตบชวาในคลองพระพิมลราชา เสริมสร้างค่านิยมในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์และเริ่มต้นการท่องเที่ยวสีเขียวที่ยั่งยืน รวมทั้งเพื่อเป็นส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่อำเภอไทรน้อย และเพิ่มศักยภาพของชุมชนด้านกิจกรรมทางน้ำ ใช้รูปแบบของกิจกรรมการพายเรือคายัค ซับบอร์ด เก็บขยะ, กิจกรรมนั่งเรือชมวิธีชีวิตชุมชนริมคลอง ด้วยเรือไฟฟ้า และยังมีถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้เดินจับจ่ายสินค้าพืชผักผลไม้ทางการเกษตรจากชาวบ้านในท้องถิ่น ที่ตลาดน้ำไทรน้อยด้วย สำหรับผู้ที่ไม่เคยพายเรือคายัคและซับบอร์ดมาก่อน จะมีการสอนทักษะการพายเรือคายัค และการพายซับบอร์ดที่ถูกต้อง โดยนักกีฬาคายัคทีมชาติไทย ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ซึมซับบรรยากาศของพืชพันธุ์ธรรมชาติ ลำคลองที่ใสสะอาด โบราณสถานและวิถีชุมชนในคลองพระพิมลราชา กันอย่างเพลิดเพลิน

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “นอกจากนี้เรายังมุ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะทำให้ ท่องเที่ยวทางน้ำในคลองพระพิมลราชาเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) ในจังหวัดนนทบุรี เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนจนพัฒนาเป็นชุมชนยั่งยืน และคลองพระพิมลราชาจะเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กแห่งใหม่ทางการพายเรือคายัคในจังหวัดนนทบุรี สร้างเป้าหมายตลาดน้ำไทรน้อยให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ อีกทั้งตั้งเป้าให้เป็นตลาดน้ำไทรน้อยเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางยอดนิยมติด 1 ใน 10 ตลาดน้ำยอดนิยมของไทย”

นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน นายกเทศมนตรีตำบลไทรน้อย กล่าวว่า “ชุมชมริมคลองพระพิมลราชานอกจากที่จะมีตลาดน้ำไทรน้อยให้เดินเล่นแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ บรรยากาศลำคลองที่ใสสะอาด วิถีชีวิตชุมชนเก่าแก วัดและศาลเจ้าโบราณ ให้ได้แวะกราบไหว้สักการะขอพร ไม่ว่าจะเป็น หลวงพ่อทองคำ วัดไทรใหญ่, วัดยอดพระพิมล (วัดมอญ) ขอพรองค์พระพุทธพิมลชัย พระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อศิลาแดง ศิลปะสมัยอู่ทอง พร้อมสักการะเจดีย์มอญ, ศาลเจ้าแม่ทองคำ และ ศาลเจ้าพ่อจุ้ย ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่กับชาวบ้านริมคลองพระพิมลมากว่า 100 ปี สักการะขอพร ขอให้ค้าขาย ร่ำรวย เดินทางปลอดภัย

ปัจจุบันเทศบาลตำบลไทรน้อย ได้ทำการปรับปรุงตลาดน้ำไทรน้อย ให้มีความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายสินค้าที่ตลาด โดยทำการปรับปรุงแพอาหารให้มีความแข็งแรง มีการทำความสะอาดตลาดทุกอาทิตย์ จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้บริการ พร้อมจัดทำท่าขึ้น-ลงเรือ ที่สะดวก ปลอดภัยและมีมาตรฐาน และมีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน คอยดูแลสอดส่องให้พ่อค้าแม่ค้าและนักท่องเที่ยว ปฏิบัติตนภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”

กิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์ Presented By ศักดิ์สยาม เลคไซด์ รีสอร์ท จะจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ บริเวณ หน้า สภ.เก่า อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี วันละ 4 รอบ โดยเส้นทางการพายมี 2 ระยะ คือ 2 กิโลเมตร (ไป-กลับ 4 กิโลเมตร) และ  5 กิโลเมตร (ไป-กลับ 10 กิโลเมตร) กิจกรรมนี้จัดขึ้นภายใต้เงื่อนไขการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันโรค โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม เพียงถ่ายภาพการเข้าร่วมกิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์ และตั้งค่าเป็นสาธารณะโพสต์ลงเฟสบุ๊ค หรือ อินสตราแกรม พร้อมติดแฮชแท็ก #พายคายัครักษ์คลองนนท์ #sainoikayakclub ลุ้นรับของที่ระลึกจากโครงการทุกวัน

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพายเรือคายัค รักษ์คลองนนท์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อผ่านทางLine@ : @YECNonthaburi หรือ โทร. 063-635-5950

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save