NT ก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NTดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์องค์กร ในการเป็น “องค์กรหลักในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศเพื่อธุรกิจที่ยั่งยืน ”ภายใต้วิสัยทัศน์นี้สร้างพลังการขับเคลื่อนผ่านองค์กรด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดการลงทุนซ้ำซ้อนสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นคงด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้ประเทศเพื่อให้บริการด้านการสื่อสารที่ทั่วถึงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างยั่งยืนอีกทั้งองค์กรได้คำนึงถึงผลกระทบจากสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการ การดำเนินธุรกิจความเป็นอยู่ของชุมชนและสังคม พร้อมคณะกรรมการ ผู้บริหารตลอดจนพนักงานทุกคน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบและดำเนินการตามนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งสอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านการดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนและตอบสนองผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน


เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 งานสัมมนา “NTก้าวสู่มาตรฐานทางจริยธรรม และการนำองค์กรโปร่งใส”มี พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติเป็นประธานในงานสัมมนาและถ่ายทอดแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565 สู่การปฏิบัติ พร้อมนายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองประธานกรรมการบมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช. นางแก้วตา ชัยมะโนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. และผู้บริหาร NT เข้าร่วมงานสัมมนาพร้อมกันนี้ได้รับเมตตาจาก“พระพรหมบัณฑิต”เป็นองค์ปาฐกถาธรรมในหัวข้อ”STRONG และการสร้างความเป็นหนึ่งในองค์กร”นำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ตั้งมั่นในการทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานให้กับกรรมการและผู้บริหารนำไปถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเพื่อให้องค์กรก้าวสู่มาตรฐานจริยธรรมและมีความโปร่งใสต่อไปพันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่


บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า NTในฐานะที่เป็นผู้นำด้านการสื่อสารโทรคมนาคมของประเทศให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นในผลประโยชน์ของสังคมและความรับผิดชอบต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมบูรณาการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเป็นความท้าทายในยุคดิจิทัลทำให้หลายองค์กรมีการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่ในเชิงธุรกิจที่ต้องหารายได้เท่านั้นแต่ในมุมของการบริหารงานต้องสอดรับกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จากสำนักงาน ป.ป.ช.และผลการประเมิน ITAต้องบรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) ที่ยึดหลักความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและความโปร่งใสเป็นสำคัญในช่วงเสวนา พันเอก สรรพชัยย์ กล่าวว่าเป้าหมายขององค์กรในปีหน้าที่มุ่งหวังปรับระดับผลการประเมิน ITAและมีคะแนนบรรลุค่าเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นแล้วการเป็นองค์กรหลักและองค์กรสำคัญในการพัฒนาประเทศที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อาทิ การใช้ความรู้ความสามารถและศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการวิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืนของประเทศ คืออีกหนึ่งเป้าหมายที่มุ่งหวัง

NTตระหนักถึงความสำคัญและมีความมุ่งมั่นเป็นองค์กรมุ่งสู่จริยธรรมและความโปร่งใส โดยกำหนดเป็นมาตรฐานจริยธรรมหลัก 7 ประการ ในระเบียบบริษัทว่าด้วยประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการ ผู้บริหารสูงสุดผู้บริหาร และพนักงาน พ.ศ. 2565
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและจริยธรรมการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)ทั่วทั้งองค์กร เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปชันพร้อมทั้งได้มีการจัดตั้ง “ชมรม NT STRONG”
ซึ่งมีผู้แทนพนักงานจากทุกสายงานภายในองค์กรเพื่อบูรณาการสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย STRONG
องค์กรพอเพียงต้านทุจริตส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการสร้างองค์กรคุณธรรมและโปร่งใสภายใต้ค่านิยม “วินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”ซึ่งจะสามารถช่วยผู้บริหารทุกสายงานขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความโปร่งใสได้เป็นอย่างดีสำหรับกิจกรรมในวันนี้ ได้รับฟังปาฐกถาธรรมจากท่าน“พระพรหมบัณฑิต” ในหัวข้อ “STRONGและการสร้างความเป็นหนึ่งในองค์กร”นำหลักคำสอนทางพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานให้ตั้งมั่นในการทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงาน ให้กับกรรมการ และผู้บริหารนำไปถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานเพื่อเป็นองค์กรก้าวสู่มาตรฐานจริยธรรมและมีความโปร่งใสต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)คงยืนหยัดรักษามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและให้ความสำคัญกับความโปร่งใสขององค์กรเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในการเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้เกิดประโยชน์สู่องค์กรได้อย่างยั่งยืน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save