เมกะ 5 เทรนด์ที่จะเปลี่ยนแปลงโลกธุรกิจ

เทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตของผู้บริโภคในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อภาพเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ สังคมและวัฒนธรรม เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายหลังทุกคนมีสื่ออยู่ในมือ จึงทำให้กลุ่มบริษัท CDG มองเห็น 5 เมกะเทรนด์ ที่เข้ามามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและธุรกิจ ดังนี้

 

 

 

  1. The Future of Smart การที่ระบบสั่งการอัตโนมัติ หรือระบบเอไอ เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น และมีความสามารถมากกว่าเท่ากับศักยภาพของมนุษย์ จนสามารถเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ในอนาคตอีกด้วย
  2. Behavioral Revolution การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลล มีการติดตามพฤติกรรมของผู้บริโภคทางช่องทางออนไลน์ เพื่อมาปรับใช้ในการให้บริการโดยตรงตามต้องการของบุคคลในแบบเรียลไทม์
  3. Empowered Citizen ประชาชนต้องกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคมและประชาชนให้ทันสมัย (Smart Citizen)
  4. Urban World เมืองเล็กๆ จะได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเมืองที่มีโลกทัศน์ที่กว้างไกลบนสาธารณูปโภคอัจฉริยะ
  5. Resourceful Planet การใช้นวัตกรรมเพื่อพลังงานทดแทน ด้วยเทคโนโลยีอย่างไอโอที และแมชีน เสิร์นนิ่ง เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจ จะนำเทคโนโลยีชั้นนำของไทย ด้วยการผลักดันให้ธุรกิจเติบโตผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่าน 5 กลยุทธ์ คือ 1. เพิ่มพูนองค์ความรู้และสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรให้พร้อม 2. นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้เป็นโซลูชั่นที่ใช้งานได้จริง 3. นำเทคโนโลยีและโซลูชั่นที่เหมาะสมมาใช้เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ 4. ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน 5. ดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล และเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
ในปัจจุบันมุ่งเน้นเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจสามารถสร้างรายได้ให้กับ CDG คิดเป็นอัตราส่วนสูงถึง 90% เพื่อเข้าไปพัฒนาเทคโนโลยี โดยสิ้นปี 2561 คาดว่า จะมีรายได้เติบโต 10% จากปี 2560 ที่มีรายได้ 5,000 ล้านบาท
ข้อมูลข่าว : www.marketnews.com