” SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทย จากทุนหมู่บ้าน ถึงกระดานหุ้นโลก “

    ประชาชาติธุรกิจ ชวนร่วมงานสัมมนาเพื่อสังคมแห่งปี SDGs ก้าวใหม่ธุรกิจไทยจากหมู่บ้านถึงกระดานหุ้นโลก เพราะด้วยปัญหาที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมาอย่างยาวนาน และนับวันจะมีความซับซ้อนมากขึ้น ทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในการแก้ปัญหาจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมีหัวใจสำคัญอยู่ที่ความต่อเนื่องในทุกมิติ        ปาฐกถาพิเศษ “จากศาสตร์พระราชาสู่ SDGs พัฒนาไทยยั่งยืน

Read more