บทบาทของ AI ด้านการแพทย์ในสถานการณ์ COVID-19

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 เราได้เห็นบทบาทที่สำคัญของ AI มากขึ้น ดังจะเห็นได้จาก“การเตือนภัยล่วงหน้า” โดย AI เป็นกลุ่มแรกๆ ที่พบการเกิดขึ้นของเชื้อโรคชนิดใหม่ในมณฑลหูเป่ย ประเทศจีน มีข้อมูลที่รวบรวม สถิติ ที่โรงพยาบาลใช้ AI ในการรับมือกับ COVID-19 ดังนี้ คัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อ ระบุผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

Read more