WOW! iDeskits โต๊ะลิฟท์ที่เป็นมากกว่าโต๊ะทำงานธรรมดา

แค่ขยับตัว 10 – 15 นาที ต่อ 1 – 2  ชั่วโมงการทำงานก็ช่วยลดภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรค Office Syndome ได้ด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของทางiDeskitsให้ iDeskits เป็น Your next desks. ของคุณ

Read more